Μουσικοκινητική για παιδαγωγούς

Η διδασκαλία της μουσικής αποτελεί πρόκληση για τον παιδαγωγό λόγωτου ότι προϋποθέτει ειδικές γνώσεις και δεξιότητες. Για τον δάσκαλο, τον νηπιαγωγό, τον βρεφονηπιοκόμο, η
μουσική προκαλεί πολλές φορές ανασφάλεια και έλλειψη αυτοπεποίθησης, που οφείλεται συνήθως στηνέλλειψη μουσικών εμπειριών, ευκαιριών για συμμετοχή σε μουσικές δραστηριότητες και κατάλληλων κινήτρων.
Πρόκληση όμως μπορεί να είναι η διδασκαλία της μουσικής και για τον απόφοιτο μουσικών σπουδών, ο οποίοςπιθανόν να μη διαθέτει επαρκή κατάρτιση και εμπειρία σε ζητήματα διδακτικής της μουσικής. Το Εκπαιδευτικό
Πρόγραμμα «Μουσικοκινητική Αγωγή» στοχεύει στην αντιμετώπιση των όποιων αδυναμιών αντιμετωπίζουν οιπαιδαγωγοί σχετικά με τη μετάδοση μουσικών γνώσεων στα παιδιά γενικά, αλλά και με την εφαρμογήμουσικοκινητικών μεθόδων ειδικότερα. Αποβλέπει τόσο στη θεωρητική κατάρτιση των εκπαιδευομένων σχετικά
με τη μουσικοκινητική αγωγή όσο και στην ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων σχεδιασμού και εφαρμογήςσχετικών δραστηριοτήτων.

Κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς ανακοινώνονται σεμινάρια μουσικοκινητικής για ενήλικες και παιδιά.
Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε ή για την διοργάνωση του.